نوشته های تازه

سخت ترین کار دنیا

به گمانم سخت ترین کار دنیای امروز  ” مرد ”  بودن است ” نگاهت ”  را  از ” اخبار ایران و جهان”  برگیری و خبر از دنیای ” چشمان زنی ” بگیری  که از صبح می خواسته  چیزی را به تو بگوید  اما ” سکوت ” کرده است! #فاطمه_نعمتی

ادامه مطلب