خانه > بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دانلود مقاله رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی

نویسنده(گان): عبدالزهرا نعامی ، آذین تقی پور، عبدالکاظم نیسی، چکیده: مقدمه : هدف از پژوهش حاضر، طراحی و برازش الگویی ساختاری از روابط علی بین فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی، انگیزش شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمندسازی روانشناختی بود. روش : این پژوهش از نوع مقطعی- توصیفی بود. …

ادامه مطلب