دانشگاهفروشگاهمقاله

مقاله بررسی تاثیر مولفه های راهبرد جذب و استخدام بر فرایند جذب نیروی انسانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

منابع انسانی
منابع انسانی

چکیده
منابع انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است.بدون تردیدموفقیت سازمان ها و محیط هاي کاري به استفاده کارآمد از منابع انسانی بر پایه علوم رفتاري وابسته است.یکی از مهمترین فعالیت هاي مدیریت منابع انسانی اقدام جهت جذب نیروي انسانی کارآمد می باشد. وجود نیروي انسانی کارآمد،با انگیزه و با دانش می باشد.سازمان ها علاوه برتلاش برایجاد انگیزه و دانش در کارکنان خود باید تلاش کنند تا افرادي که می توانند سازمان ها را در دستیابی به اهداف خود نزدیکتر می کنند را جذب نماید. سازمان صدا و سیما نیز بر اساس رسالت خود براي تبدیل شدن به معتبرترین و بزرگترین رسانه در سطح منطقه خاورمیانه نیازمند جذب افراد با استعداد می باشد.هدف اصلی از انجام این تحقیق تدوین الگوي مناسب جذب منابع انسانی در سازمان صدا و سیما می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از لحاظ نحوه ي گردآوري اطلاعات پژوهشی توصیفی – پیمایشی بوده است. جامعه ي آماري این تحقیق را 033 نفر از مدیران صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه ي آماري 961 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوري پیشینه تحقیق ازروش کتابخانه اي و جهت جمع آوري داده هاي میدانی پژوهش ازابزار پرسشنامه استفاده شده است.به منظور اطمینان از 3بدست آمد. این عدد نشان دهنده ي پایایی خوب / پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 838  ابزار تحقیق بوده است.در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل معادلات ساختاري به بررسی عوامل اثر گذار بر روي جذب منابع انسانی پرداخته شود. براي این مهم در این تحقیق از دو نرم افزار spss و لیزرل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد فرآیند جذب، فرآیند نیازسنجی، فرآیند استخدام و تحلیل شغل بر روي جذب منابع
انسانی اثر گذار می باشند.
واژگان کلیدی: جذب منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی، توانمتد سازي کارکنان

خرید این فایل (قیمت 5000 تومان)
[zarinpalpaiddownloads id=”6″]

درصورت هر گونه مشکل یا سوال به وسیله اطلاعات زیر با من در تماس باشید :

ایدی تلگرام:[email protected]
ایمیل: [email protected]
شماره تماس: 09022003437
مقاله بررسی تاثیر مولفه های راهبرد جذب و استخدام بر فرایند جذب نیروی انسانی در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
3

محمد نصیریان

مشخصات فردی نام: محمد نصیریان تاریخ تولد: ۳ مرداد ۱۳۶۸ جنسیت: مرد – مجرد محل سکونت: ایران – شیراز تحصیلات سطح تحصیلات: دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات محل تحصیل: دانشگاه آزاد یزد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا