متن کوتاه عاشقانه

نمیشود …

rps20160712 152215 575 - نمیشود ...

گاهـــے …🙃
نٍمیشـــــــہ دًســت از

دوســـــت داشتًنـــــ

یکــے بًرداشــت

 حـــتٰے وًقتــــے کٍہ  اًز دًستــــــش دادے……..:|

دکمه بازگشت به بالا