خانه > سخنان بزرگان

سخنان بزرگان

سخنان بزرگان

همه ی مردم به خدا ایمان دارند، هرچند همه از آن آگاهی ندارند. همه به خود ایمان دارند و اگر این خود را در بی نهایت ضرب کنند، ثمره ی آن، خداست. گاندی

همه ی مردم به خدا ایمان دارند، هرچند همه از آن آگاهی ندارند. همه به خود ایمان دارند و اگر این   خود را در بی نهایت ضرب کنند، ثمره ی آن، خداست. گاندی

ادامه مطلب