متن کوتاه عاشقانه

تا گلو پیرِ کسی باشی

تا گلو پیرِ کسی باشی

شده در اوج جوانی
 با همین ظاهرِ شاد، 

تا گلو پیرِ کسی باشی؛

و قسمت نشود… ؟

دکمه بازگشت به بالا