متن کوتاه عاشقانه

تو بهشت منی

تو بهشت منی

می گویی

تو بهشت منی
تازه فهمیدم

بهشت هر کسی

همان چیزی  ست

که دوستش دارد
فرقی نمی کند

آدمی باشد

یا شی

دکمه بازگشت به بالا