عاشقانهمتن عاشقانه

نــــبار…

image

آســـمان…تــو دیـــگر نــمک بـــه زخــــمم نـــزن… مــــن بـــا او زیــــر ایـــن بــــاران خـــــیس مــــیشدم… نــــبار…شـــوری بارانــــت بدجــــوری زخــــمم را زجـــــر میدهد…

دکمه بازگشت به بالا